Cập nhật lúc : Thứ Năm, 28/01/2016 - 8:59 PM

Thủ tướng Chính phủ trả lời chất vấn về quản lý chất lượng phân bón

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội về vấn đề quản lý chất lượng phân bón.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ nhận được văn bản chất vấn của Đại biểu Quốc hội Đinh Thị Phương Khanh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII: "Hiện nay, có nhiều ý kiến cho rằng, một trong những bất cập và là cơ hội cho phân bón giả, phân bón kém chất lượng tồn tại tràn lan trên thị trường, đó là do trong quản lý phân bón hiện nay đang chia cho hai bộ quản lý. Bộ Công Thương quản lý phân bón vô cơ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý phân bón hữu cơ và phân bón khác. Mặc dù hiện nay chúng tôi cũng biết đã có chương trình phối hợp giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về vấn đề này nhưng tình hình trong năm qua cũng chẳng khả quan hơn...

Vậy, xin hỏi Thủ tướng Chính phủ có ý kiến gì về vấn đề này và Chính phủ có giải pháp gì để đẩy lùi được vấn nạn trên?".

Trả lời vấn đề trên, Thủ tướng Chính phủ cho biết, về việc phân công quản lý phân bón, thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về phân bón theo Nghị định số 113/2003/NĐ-CP ngày 07/10/2003 của Chính phủ quy định quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón và Nghị định số191/2007/NĐ-CP ngày 31/12/2007 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2003/NĐ-CP đã đạt được một số kết quả nhất định, bên cạnh một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục.

Năm 2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 202/2013/NĐ-CP để thay thế Nghị định số 113/2003/NĐ-CP và Nghị định số 191/2007/NĐ-CP nhằm đưa phân bón là mặt hàng sản xuất, kinh doanh có điều kiện để cấp phép. Tại Nghị định này, việc quản lý sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực phân bón đã được phân công rõ. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về phân bón, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng tham gia quản lý nhà nước về phân bón. Bộ Công Thương quản lý sản xuất, kinh doanh và chất lượng phân bón vô cơ; chỉ định, quản lý hoạt động các phòng thử nghiệm phân bón vô cơ. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý sản xuất, kinh doanh và chất lượng phân bón hữu cơ, phân bón khác; chỉ định, quản lý hoạt động các phòng thử nghiệm phân bón hữu cơ và phân bón khác; hướng dẫn sử dụng phân bón, khảo nghiệm phân bón; tổ chức đào tạo người lấy mẫu phân bón.

Với đặc thù của các loại phân bón như phân bón hữu cơ được sản xuất từ nguồn nguyên liệu hữu cơ; phân bón vô cơ được sản xuất từ khoáng thiên nhiên hoặc từ hoá chất thì việc phân công quản lý nhà nước về phân bón cho hai Bộ là phù hợp với chức năng, nhiệm vụ quản lý ngành của từng Bộ.

Về kiểm tra chất lượng phân bón, Thủ tướng Chính phủ cho biết, phân bón là hàng hóa nhóm 2 nên việc kiểm tra được quy định và tuân thủ theo mức chất lượng đã được công bố tại Thông tư 29/2014/TT-BCT ngày 30/8/2014 của Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều về phân bón vô cơ, hướng dẫn việc cấp phép sản xuất phân bón vô cơ đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác tại Nghị định số 202/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý phân bón.

Việc phân bón kiểm tra không đạt yêu cầu sẽ được thực hiện theo quy định tại Thông tư 26/2009/TT-BKHCN, Thông tư 26/2012/TT-BKHCNngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường đã quy định tại mục d, Khoản 2 Điều 9 ghi rõ: “Trường hợp không nhất trí với kết quả thử nghiệm mẫu, có thể kiến nghị để lấy mẫu lưu tại Tổ chức thử nghiệm được chỉ định khác”.

Mặc dù các quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý chất lượng phân bón đã được ban hành, các cơ quan hữu quan của các Bộ, ngành đã vào cuộc, tuy nhiên tình trạng phân bón giả, phân bón kém chất lượng được sản xuất, kinh doanh vẫn diễn biến phức tạp, việc kiểm tra, kiểm nghiệm chất lượng chưa phát huy được hiệu quả như Đại biểu đã nêu.

Để khắc phục tình trạng trên, cần triển khai các giải pháp cụ thể sau:

Bộ Công Thương cùng với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm phân bón đặc biệt là quy trình kiểm nghiệm và kiểm nghiệm trọng tài.

Đồng thời cập nhật, bổ sung, xây dựng và ban hành các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân bón để hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật phục vụ công tác quản lý chất lượng phân bón.

Bên cạnh đó tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hậu kiểm về chất lượng phân bón trong toàn bộ quá trình từ sản xuất, kinh doanh, sử dụng; triển khai chương trình truyền thông nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc sản xuất, sử dụng phân bón đúng cách./.