6:04 PM, 10/11/2014

Hoàn thiện Đề án đổi mới phương thức kinh doanh nông sản

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và cơ quan liên quan hoàn thiện Đề án đổi mới phương thức kinh doanh nông sản nhằm phát triển nông nghiệp theo hướng hiệu quả, bền vững.

Ảnh minh họa

Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và cơ quan liên quan hoàn thiện Đề án trên theo hướng bổ sung đánh giá hiện trạng các mô hình liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ trong lĩnh vực kinh doanh nông sản đã được triển khai trong thời gian qua, nhất là theo Quyết định số 23/QĐ-TTg ngày 6/1/2010 về phê duyệt Đề án Phát triển thương mại nông thôn giai đoạn 2010-2015 và định hướng đến năm 2020 để làm rõ hơn những hạn chế, tồn tại; trên cơ sở đó xác định rõ thêm phạm vi và nhiệm vụ của Đề án cần giải quyết.

Đồng thời bổ sung thêm định hướng thị trường tiêu thụ nông sản nội địa cũng như xuất khẩu trong thời gian tới; kinh nghiệm thành công của một số nước trong việc tổ chức sản xuất và tiêu thụ nông sản để làm cơ sở đề xuất mô hình kinh doanh nông sản.

Bên cạnh đó rà soát lại các mục tiêu của Đề án nhất là các mục tiêu cụ thể phù hợp với nhiệm vụ đặt ra của Đề án. Xác định rõ trách nhiệm của Nhà nước, trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc triển khai nhiệm vụ của Đề án.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu rà soát các định hướng đổi mới, giải pháp thực hiện Đề án và các chương trình, dự án để tránh trùng lặp; có giải pháp cụ thể để thực hiện Đề án, trong đó chú ý lồng ghép các cơ chế, chính sách, chương trình, dự án đã ban hành trong lĩnh vực phát triển thương mại vào việc thực hiện các nhiệm vụ của Đề án bảo đảm mục tiêu đã đề ra.

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và cơ quan liên quan hoàn thiện Đề án đổi mới phương thức kinh doanh nông sản nhằm phát triển nông nghiệp theo hướng hiệu quả, bền vững và dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án theo đúng quy định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Phan Hiển

 

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản